آدرس کارخانه: چهارراه ملارد، ابتدای روستای بیدگنه، انتهای خیابان صنعت

02636555555